Mục đích, giá trị và chiến lược


Mục đích của chúng tôi

Mở ra một thế giới có nhiều cơ hội

Chúng tôi luôn sẵn sàng để sử dụng kiến thức chuyên môn, năng lực, bề dày và quan điểm hoạt động riêng của mình để mở ra nhiều cơ hội mới cho khách hàng. Chúng tôi tập hợp các yếu tố con người, ý tưởng và nguồn vốn cùng với nhau để có thể nuôi dưỡng sự phát triển và tăng trưởng, giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho khách hàng, cho nhân viên, cho nhà đầu tư, cho cộng đồng và cho hành tinh mà chúng ta đang cùng chia sẻ.

Giá trị của chúng tôi

Tại HSBC, các giá trị là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng tôi – từ các quyết định chiến lược đến những tương tác hàng ngày giữa HSBC và khách hàng và giữa mọi người với nhau. Các giá trị này đã ăn sâu vào lịch sử, di sản và tính cách của HSBC, giúp chúng tôi thực hiện đúng mục đích của mình. Đó là:

Chúng tôi coi trọng sự khác biệt

Tìm kiếm các quan điểm khác nhau

Chúng tôi thành công cùng nhau

Hợp tác xuyên biên giới

Chúng tôi có trách nhiệm

Tự chịu trách nhiệm và có tầm nhìn

Chúng tôi hoàn thành mọi việc

Tăng tốc và hiện thực hóa mọi việc

Chiến lược của chúng tôi

Chiến lược hỗ trợ tham vọng của chúng tôi muốn trở thành đối tác tài chính quốc tế được yêu thích của khách hàng. Chiến lược này có bốn trọng tâm chính:

Tập trung vào thế mạnh

Chúng tôi đang tập trung sức lực và các khoản đầu tư để có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất cho khách hàng.

Tập trung số hóa

Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để thu hút khách hàng với dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số tiện lợi và an toàn hơn.

Kích thích tăng trưởng

Chúng tôi đang truyền cảm hứng cho một nền văn hóa năng động và hòa nhập, đồng thời trao quyền cho mọi người bằng cách giúp họ phát triển các kỹ năng trong tương lai.

Chuyển tiếp sang ngân hàng không phát thải

Chúng tôi đang dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế cân bằng khí thải bằng cách tự chuyển đổi, đồng thời hỗ trợ và tài trợ cho khách hàng của mình để thực hiện chuyển đổi của riêng họ.


Thông tin chi tiết về mục đích, giá trị và chiến lược của HSBC hiện có trên trang web công ty toàn cầu của chúng tôi. Xin lưu ý ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng chính trên trang này.